دکتر محمد مهدی سپهری(رئیس هیات مدیره)

photo_2016-09-23_18-58-46

مدیر گروه مهندسی صنایع در دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها، دانشگاه تربیت مدرس

بنیان گذار رشته تحصیلات تکمیلی مهندسی سیستم های سلامت در کشور (دانشگاه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)

عضو شورای آنفورماتیک دانشگاه تربیت مدرس

قائم مقام، معاون پژوهشی و عضوهیئت علمی مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی، دانشگاه علوم پزشکی ایران

و …