اعضای تیم

آشنایی با اعضای هیئت مدیره آسآ

دکتر محمد مهدی سپهری دکتر محمد مهدی سپهری رئیس هیات مدیره
دکتر محمد مهدی سپهری رئیس هیات مدیره دکترا، تحقیق در عملیات، دانشگاه تنسی – ناکسویل، امریکا
استاد تمام دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها، دانشگاه تربیت مدرس
و
جزئیات پروفایل
دکتر اسمعیل ثنایی دکتر اسمعیل ثنایی نایب رئیس هیأت مدیره
دکتر اسمعیل ثنایی نایب رئیس هیأت مدیره دکترا، سیستمهای فن آوری اطلاعات،دانشگاه پاریس فرانسه
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت آریا همراه سامانه
و
جزئیات پروفایل
دکتر علی حکیم جوادی دکتر علی حکیم جوادی عضو هیأت مدیره
دکتر علی حکیم جوادی عضو هیأت مدیره دکترا. مهندسی صنایع. دانشگاه تربیت مدرس
رئیس هیأت مدیره شرکت آریا همراه سامانه
و
جزئیات پروفایل
مدیر عامل مدیر عامل
مدیر عامل مدیر عامل جزئیات پروفایل